Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady opracowania tekstów

1. Prosimy o dostarczenie:

 • tekstu w formie cyfrowej (na CD lub drogą mailową) w formie znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman CE, 12 pkt, półtorej interlinii, marginesy 2,5 cm)
 • abstraktu napisanego zgodnie z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Naukowych
 • słów kluczowych odnoszących się do tekstu w języku polskim oraz w języku angielskim
 • bibliografii zbiorczej umieszczonej na końcu artykułu
 • ilustracji do artykułu
 • spisu ilustracji

2. Wytyczne dotyczące abstraktu wg zasad Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Naukowych są następujące: 

 • od 100 do 300 słów (wyrazów)
 • ma być to jeden akapit
 • abstrakt ma mieć charakter informatywny, a nie opisowy: ma zawierać jasne informacje dlaczego artykuł został napisany, jaką zastosowano metodę, jakie zawiera wnioski (nie jest to streszczenie)
 • w abstrakcie powinny znaleźć się wszystkie słowa kluczowe, które podaje się również osobno (niektóre bazy indeksujące uwzględniają wyłącznie abstrakty)

3. Ilustracje powinny być dołączone w osobnym katalogu (format jpg, tif, cdr), ponumerowane. Osobno prosimy o sporządzenie spisu ilustracji z podpisami oraz określeniem źródła pochodzenia lub nazwiskiem autora. W tekście artykułu powinny się znaleźć odsyłacze do ilustracji. Autor zgłaszający tekst jest zobowiązany dostarczyć Redakcji czasopisma pisemną zgodę właściciela praw autorskich zdjęć dołączonych do tekstu na ich wykorzystanie zgodne z treścią umów zawartych z autorem publikacji.

4. Opracowanie aparatu naukowego. Począwszy od t. XIV czasopisma zostanie przyjęty następujący system opracowania przypisów:

 • Książka: inicjał imienia i nazwisko autora (antykwą), tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wydania , numery stron (należy podawać zakresy stron i nie należy stosować zapisu: „s. 4 i n." itp.
 • Artykuł z czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora (antykwą), tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (antykwą w cudzysłowie), numer tomu/rocznika (cyframi arabskimi z użyciem powszechnie stosowanych skrótów t./R.), rok, ewentualnie numer/zeszyt/część [w wypadku, gdy paginacja nie jest wspólna w ramach jednego rocznika], dokładne numery cytowanych stron.
 • Artykuły w wydawnictwach zbiorowych (materiały pokonferencyjne, zbiory studiów, księgi pamiątkowe): inicjał imienia i nazwisko autora (antykwą), tytuł artykułu (kursywą), [w:] tytuł książki (kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora (antykwą, poprzedzone skrótem: red.), miejsce i rok wydania, dokładne numery cytowanych stron.
 • W przypadku, gdy książka lub publikacja stanowi część serii wydawniczej, po miejscu i roku wydania należy podać w nawiasie nazwę serii i numer tomu (antykwą).
 • Prosimy o stosowanie zgodnie z powszechnie wykorzystywanymi zasadami określeń łacińskich: idem, eadem, eidem, ibidem.
 • Prosimy o stosowanie długich pauz między podawanymi zakresami stron, np. „s. 1–2" oraz o zapisywanie miesięcy słownie.
 • Przy pierwszym przywołaniu publikacji w przypisach należy podać pełny opis bibliograficzny, a za każdym następnym razem inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrócony tytuł bez wielokropka i dokładne numery cytowanych stron.
 • W przypadku cytowania materiałów archiwalnych podajemy w kolejności: nazwę archiwum i jego lokalizację (w przypadku kilkakrotnego powoływania się na materiały z tego samego archiwum także skrót nazwy), sygnaturę, tytuł dokumenty/zespołu, numery kart/stron.

5. Materiały, które nie będą spełniały powyższych zasad zostaną odesłane autorom do poprawienia.

6. Bardzo prosimy o podawanie afiliacji naukowych autorów (dokładnego adresu reprezentowanej instytucji naukowej), numeru ORCID, a także telefonu oraz adresu e-mailowego do kontaktu.