Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady recenzowania i szczegółowe kryteria kwalifikacji tekstów

 

1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów spoza Instytutu Historii Sztuki UJ.

2. Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

3. Recenzent podpisuje deklarację o braku konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzenci w szczególności oceniają:

  • oryginalność stawianego problemu
  • wpoprawność przyjętych metod badawczych
  • osiągnięty cel (w jakim stopniu autor wykonał postawione przed sobą zadanie badawcze)
  • erudycję i stopień wykorzystania materiału bibliograficznego
  • trafność doboru ilustracji
  • logikę konstrukcji pracy/jasność i czytelność wywodu, a także poprawność językową i stylistyczną

Formularz recenzencki (do pobrania).